REGULAMIN

Regulamin Toru Gokartowego KF1-KARTING


1. Przed wstępem na tor Uczestnicy i ich opiekunowie winni się zapoznać się z niniejszym Regulaminem na potwierdzenie czego złożą podpis pod przygotowanym przez Organizatora oświadczeniem.

2. Uczestnik zapewnia, że nie jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków i leków oraz innych środków mogących wpłynąć na reakcję kierującego pojazdem. Zapewnia także, że nie istnieją żadne inne okoliczności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na sposób jazdy oraz bezpieczeństwo jego i innych uczestników, w szczególności lecz nie wyłącznie stan zdrowia.

Organizator odmówi sprzedaży biletu osobie, co do której zachodzi podejrzenie nie spełnienia warunków niniejszego Regulaminu bez przeprowadzenia dodatkowych testów(badań). Uczestnik biorący udział w jeździe a podejrzany o przebywanie pod wpływem wspominających środków, zostanie natychmiast usunięty z toru bez zwrotu pieniędzy za wykupioną jazdę.

3. Jazda gokartem służyć ma przyjemnej zabawie oraz oswojeniu się z motoryzacją.

4. Na terenie toru Uczestnicy winni bezwzględnie stosować się do Regulaminu, wskazówek oraz nakazów Organizatora i jego personelu, flag sygnalizacyjnych a także przestrzegania poniższych obowiązków związanych z przygotowaniem do jazdy oraz ruchem pojazdów:

a) Minimalny wzrost uczestnika wyścigu to 110 cm wzrostu. Na torze mogą jeździć uczestnicy powyżej 5 lat.

b) Uczestników obowiązuje absolutny zakaz wysiadania z pojazdów podczas trwania jazdy(wyścigu). W przypadku zatrzymania się pojazdu lub jego awarii należy zasygnalizować taką sytuacje przez uniesienie prawej ręki do góry. Pomocy udzielą wyznaczeni pracownicy obsługi toru.

c) Przed wejściem do pojazdu należy dokładnie zabezpieczyć te części garderoby (szaliki, chustki, luźne bluzki, itp.) które mogły by zostać wciągnięte przez części ruchome napędu. Dotyczy to także długich włosów, które należy związać.

d) Ponadto należy pamiętać o odpowiednim obuwiu do jazdy. Uczestnicy w klapkach lub innego rodzaju luźnym obuwiu nie będą dopuszczeni do jazdy.

e) Obowiązkiem Uczestnika jest także: jazda w kasku ochronnym, start po odpowiednim sygnale, niezwłocznie zatrzymanie po zasygnalizowaniu końca jazdy, zakaz jazdy w kierunku przeciwnym do ustalonego przez organizatora.

f) Uczestnik przyjmuje do wiadomości że w tylnej prawej części gokarta obok siedzenia znajduje się jednostka napędowa na którą należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na temperaturę którą osiąga i łatwość przypadkowego oparzenia.

g) Zabrania się zajeżdżania drogi innym uczestnikom. Obowiązuje także zakaz potrącania innych pojazdów. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora takich zajść, może on przerwać wyścig lub unieruchomić pojazd.

h) Kierownicę należy trzymać oburącz.

i) Jazda odbywa się pomiędzy bandami wyznaczającymi tor jazdy.

5. Uczestnik ma obowiązek poinformowania Organizatora o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach.

6. Nie dostosowanie się do regulaminu i zaleceń obsługi grozi wykluczeniem uczestnika z dalszej jazdy.

7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i karną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas użytkowania toru.

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie stosowania się przez Uczestników do Regulaminu, nakazów i wskazówek obsługi. Ponadto Organizator nie ma obowiązku podstawienia nowego pojazdu w miejsce uszkodzonego.

9. Cennik za wstęp na tor kartingowy oraz czas trwania jazdy ustala Organizator. Organizator ponadto decyduje o liczbie pojazdów na torze, kolejności jazdy jak i odstępie czasu między startującymi, ma także prawo w każdej chwili przerwać wyścig (jazdę) bez zwrotu opłaty za wstęp.